Ewangelizacja nie jest naszą inicjatywą i nie zależy przede wszystkim od naszych zdolności, lecz jest przede wszystkim ufną i posłuszną odpowiedzią na wezwanie Boga, dlatego opiera się nie na naszych siłach, ale na Jego mocy.

Benedykt XVI, „Orędzie na ŚDM w Rio”

 

Modlitwa.


„Skuteczność wszelkiej ewangelizacji zależy od modlitwy, która ja przygotowuje i która jej towarzyszy”

ks. Franciszek Blachnicki

 

"Kiedy czujecie się nieadekwatni, niezdolni, słabi w głoszeniu i świadczeniu wiary, nie lękajcie się. Ewangelizacja nie jest naszą inicjatywą i nie zależy przede wszystkim od naszych zdolności, lecz jest przede wszystkim ufną i posłuszną odpowiedzią na wezwanie Boga, dlatego opiera się nie na naszych siłach, ale na Jego mocy.(...) Dlatego zachęcam was, byście się zakorzenili w modlitwie i sakramentach. Autentyczna ewangelizacja zawsze rodzi się z modlitwy i jest przez nią wspierana: musimy najpierw rozmawiać z Bogiem, abyśmy mogli mówić o Bogu. I w modlitwie zawierzamy Panu osoby, do których jesteśmy posłani, prosząc go, aby dotknął ich serca. Prosimy Ducha Świętego, aby nas uczynił swoimi narzędziami dla ich zbawienia. Prosimy Chrystusa, aby dał odpowiednie słowa naszym wargom i uczynił nas znakami swojej miłości." Benedykt XVI, Orędzie Benedykta XVI przed ŚDM w Rio


 

Zapraszamy wszystkich do wspierania wszystkich działań diakonii waszą codzienną modlitwą. Dla nas takim szczególnym dniem modlitwy za diakonię i całe dzieło ewangelizacji jest czwartek (szczególnie godz. 20:00, kiedy w intencji ewangelizacji modlą się wszyscy związani z inicjatywą Przystanku Jezus).  Pamiętaj - twoja modlitwa jest nam potrzebna.

 

Jezu, jedyny Pasterzu Twojej owczarni,
Ty, który wezwałeś nas wszystkich,
aby uczynić nas  rybakami ludzi,                   
spraw, abyśmy stali się odpowiedzialni
za misję, nam powierzoną.

Otwórz nam horyzonty całego świata,
spraw, byśmy potrafili usłyszeć
nieme błagania wielu braci,
którzy w ciemnościach Ciebie szukają,
prosząc o światło prawdy i gorącą miłość.

Poprzez Twoją drogocenną Krew,
wylaną za nas i dla zbawienia wszystkich,
pozwól nam odpowiedzieć
na Twoje wezwanie w taki sposób,
abyśmy mogli Ci ofiarować
cały świat zewangelizowany.

Błagamy Cię o to za wstawiennictwem Maryi,
Twojej i naszej Matki, której zawierzamy tę naszą modlitwę. Amen.

 

 

 

Modlitwa ewangelizatora (Jose. H. Prado Flores)


Ojcze Święty, Ty tak umiłowałeś świat, że posłałeś nam swego jedynego Syna, namaszczając Go Duchem Świętym i mocą, aby dokonał zbawienia każdego człowieka i całej ludzkości. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie dałeś życie światu i uratowałeś nas z mocy szatana. Tak jak Ty Go posłałeś, Ojcze dobry, tak i On nas posłał, byśmy kontynuowali Jego dzieło w każdy czas i aż po krańce Ziemi. Wyznajemy Ojcze sprawiedliwy, że jesteśmy niezdolni do spełnienia tak wielkiej misji, jeśli Ty sam nie przyobleczesz nas Mocą z wysoka, którą namaściłeś Jego. Wyciągnij swą potężną rękę, Ojcze wieczny, by dokonywać cudów i uzdrowień w imię Twego świętego Sługi - Jezusa. Daj nam Twoje Słowo, które wchodzi w głąb serca i daj nam głosić z odwagą zbawienie w imię Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezu, Ty jesteś tym, który chrzci ogniem. Ochrzcij nas jeszcze dziś mocą Twojego Ducha, byśmy byli zdolni nie tylko ogłaszać, lecz także realizować zbawienie każdego człowieka i wszystkich ludzi. Ześlij z nieba nowe wylanie Twojego Ducha, który uzdolni nas do głoszenia Ciebie z odwagą, by świat, wierząc w Ciebie, jedynego Zbawiciela, miał życie i to w obfitości. Ześlij na wszystkich i na każdego z nas moc, którą nam obiecałeś. Duchu Święty, przyjdź do każdego z nas. Napełnij nas Twoją mocą, byśmy byli skutecznymi współpracownikami Jezusa Chrystusa w zbawianiu świata. Ty jesteś tym, który dotyka serc, by nawróciły się i głosiły Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Tylko Ty odnawiasz oblicze ziemi i przemieniasz serca. Przyjdź Duchu Święty i stwórz rodzinę Bożą, która woła do Boga „Abba, Ojcze”. Dzięki Ci, Ojcze, ponieważ wiemy, że wysłuchałeś naszej modlitwy i napełniłeś nas mocą Twojego Ducha. Na znak naszej wiary w to, że spełniasz swe obietnice, wyjdziemy głosić odważnie światu, że Twój Syn żyje i daje życie wszystkim tym, którzy wierzą w Jego Imię. Dziękujemy ci, Panie, za to, że pozwoliłeś nam razem pracować. Rozpal w naszych sercach gorliwość w głoszeniu Twego słowa i miłość do naszych braci, abyśmy głosili Twe królestwo w każdym czasie, i nie tylko słowami, ale naszym własnym życiem. Prosimy Cię przez jedność mistycznego Ciała Twego Syna: niech skończą się podziały pomiędzy różnymi Kościołami chrześcijańskimi; żebyśmy już nie przedstawiali się imionami Pawła, Apollosa czy Kefasa, ale jako członki Ciała Chrystusowego. Niech zakończy się rywalizacja pomiędzy różnymi ruchami w Kościele, abyśmy wszyscy stanowili jedno, a świat uwierzył, że Ty posłałeś swego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Weszliśmy w trzecie tysiąclecie od narodzenia Twego Syna i jako przyjaciele Oblubieńca chcemy przyprowadzić Mu oblubienicę: przystrojoną, piękną, bez plamy czy zmarszczki. Chcemy przedstawić Mu świat bardziej chrześcijański, pełen miłości, pokoju i sprawiedliwości, bez nienawiści, podziałów i wojen, świat bardziej ludzki, w którym widoczne są owoce odkupienia: solidarność i zrozumienie. Ty, który swym słowem stworzyłeś wszystko, wyślij jeszcze raz Twe słowo, namaszczone Duchem Świętym, aby odnowiło oblicze ziemi i ustanowiło nowe niebo i nową ziemię na tym świecie, który tak kochasz. Amen.

 

 

Modlitwa do NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji (Jan Paweł II).


Maryjo, w poranek Pięćdziesiątnicy
wsparłaś Swą modlitwą początek ewangelizacji,
podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego.
Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei,
otaczaj nieustanną opieką i prowadź Kościół,
który spełniając nakaz Chrystusa Pana niesie dobrą nowinę o Zbawieniu
ludziom i narodom, we wszystkich zakątkach ziemi.
Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby,
abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi
umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru
umysłom i sercom wszystkich ludzi
radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka.
Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, Prowadź nas! AMEN.

 

 

 

Modlitwa Diakonii Ewangelizacji (diec. ziel-gorz).

 

Panie Jezu, Ewangelio Ojca, Ty nakazałeś swoim uczniom,
aby głosili Dobrą Nowinę całemu światu.
Posłałeś ich bo pragniesz, aby wszyscy ludzie poznali jedynego
i prawdziwego Ojca oraz Ciebie – Zbawcę i Pana.
Oddając siebie w ofierze miłości pokazałeś wszystkim ludziom,
że wierząc w Ciebie, w Twoje imię otrzymują życie wieczne.
Przekazałeś swojemu Kościołowi tę prawdę,
aby człowiek już nigdy nie ginął w morzu zwątpienia i nienawiści.

Prosimy Cię, daj nam głosić Ewangelię z odwagą i mocą.
Wyciągnij swą prawicę i pozwól trwać w prawdzie,
którą potwierdzasz znakami swej chwały.
Ogarnij Twoim Duchem Ojca świętego wraz z biskupami, prezbiterów i diakonów
oraz wszystkich wiernych oddanych dziełu ewangelizacji.
Polecamy Ci szczególnie moderatorów i animatorów,
którzy na drodze charyzmatu światło-życie
pragną prowadzić ludzi do wiary pojętej jako osobowe spotkanie z Chrystusem
i przez to budować żywe wspólnoty Kościoła.

Rozlewaj w ich sercach radość Ducha Świętego,
aby nigdy nie ustali w drodze.
Spraw, aby głosząc Ciebie świadectwem słowa i życia,
otoczeni macierzyńską opieką Niepokalanej, Matki Kościoła,
obwieszczali współczesnemu człowiekowi wolność i godność dzieci Bożych. Amen.

Niepokalana, Matko Kościoła, Zwiastunko Dobrej Nowiny
– Prowadź nas!


 

Znak roku OŻK 2019
"Wolni i wyzwalający"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: