Start Materiały Czytelnia Ewangelizacja w świetle nauczania papieskiego,

Ewangelizacja to jest głoszenie radosnej nowiny o tym, co się stało, co się dokonało przez Chrystusa, co stanowi rzeczywistość historyczną, czyli dokonało się w czasie i przestrzeni, w określonym miejscu, tak jak się dokonują wydarzenia w historii. (…) Ewangelizacja jednak głosi równocześnie rzeczywistość, która się stała i która trwa, i tym się różni na przykład od nauczania historii.

ks. Franciszek Blachnicki, „Została nam powierzona Ewangelia”

Ewangelizacja w świetle nauczania papieskiego,

Na temat ewangelizacji powiedziano już bardzo wiele. Celem tego opracowania będzie całościowe, choć krótkie spojrzenie na ten niezwykle ważny aspekt życia Wspólnoty Kościoła. Uczynimy to w świetle ostatnich dokumentów papieskich:

  • Adhortacji Apostolskiej Pawła VI „Evangelii Nuntiandi" o ewangelizacji w świecie współczesnym z 8 grudnia 1975 r.;
  • Encykliki Jana Pawła II "Redemptoris Missio" o stałej aktualności posłania misyjnego z 7 grudnia 1990 r.;
  • Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II „Christifideles Laici" o powołaniu i misji świeckich w kościele i świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II z 30 grudnia 1988 r.;
  • Listu Apostolskiego Jana Pawła II „Tertio Millennio Adveniente" w związku z przygotowaniem Jubileuszu 2000 z 10 listopada 1994 r.
  • Podane zostaną także cytaty Biblijne.

Skróty:

  • EN - Evangelii Nuntiandi
  • RM - Redemptoris Missio
  • CL - Christifideles Laici
  • TMA - Tertio Millennio Adveniente

Wczytując się w te dokumenty chciejmy zobaczyć pełnię elementów procesu ewangelizacji, która to musi być zachowana, jeśli nasz wysiłek ewangelizacji ma przynieść oczekiwane owoce.

 

 

Ewangelizacja jest procesem wielowarstwowym, złożonym z różnych elementów, jakimi są: odnowa ludzkości, dawanie świadectwa, otwarte przepowiadanie, przylgnięcie duchowe, wejście we Wspólnotę, przyjęcie znaków, dzieła apostolskie. (...) Elementy te uzupełniają się i dlatego trzeba je rozpatrywać w łączności z innymi. [EN 24]

 

Spróbujemy wyliczyć te istotne w ewangelizacji elementy, przypatrując się jednocześnie, który z nich domaga się dopracowania w naszej lokalnej Wspólnocie. Świadomość tego, że ewangelizacja jest procesem, bardzo pomaga w podjęciu ewangelizacji. Uświadamia, że być może do mnie należy uczynienie tylko jednego kroku w procesie ewangelizacji np. złożenie świadectwa, proklamacja tylko jednej z prawd Ewangelii. Resztę być może uczyni ktoś inny. „Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost Bóg" (1 Kor 3,6n) wyznaje św. Paweł czyniąc to, do czego czuł się wezwany. Świadomość procesu ewangelizacji pomaga wykorzystać różne momenty życia na głoszenie Dobrej Nowiny.

Zanim jednak prześledzimy nauczanie papieskie chciejmy najpierw uświadomić sobie moc odgórnego nauczania, namaszczenie, które mu towarzyszy.
W połączeniu z nowym tchnieniem Ducha Świętego, Bożym prowadzeniem, możemy faktycznie mówić o "wiośnie ewangelizacji". [RM 86] Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że "Evangelii Nuntiandi" (zaledwie 46. stronicowy dokument) w pewnym sensie zainicjował wiele zupełnie nowych dzieł ewangelizacyjnych!? Należy do nich na przykład cały szereg tzw. szkół ewangelizacji. Wymieńmy przykładowo: "Proces Dzieje 2", stowarzyszenie „En Christo" , Kursy ewangelizacyjne wypracowywane przez Szkołę Nowej Ewangelizacji ...

Typowo polskim przykładem będzie również postać ks. Fr. Blachnicki, który słuchając głosu Ducha Świętego (przemawiającego przez głos Kościoła) i obserwując znaki czasu odpowiadał natychmiast programem ewangelizacji całej Polski ("Ad Christum Redemptorem"). Plan ten nie został do końca zrealizowany - być może dlatego, że nie było owej "pełni procesu ewangelizacyjnego" o której była mowa na początku, a może innych okoliczności?
Chciejmy zatem dostrzec tą "nowość", która płynie z nauczania papieskiego, nowość, która niejednokrotnie wyprzedza życie.

Z takim, szerszym spojrzeniem, przestudiujmy nauczanie na temat ewangelizacji.

 

 

 

Proces Ewangelizacji ilustruje następujący schemat:2. Nawiązanie
relacji

\3. Świadectwo
\

Ad
intra
1 . JEZUS
4. Proklamacja
Dobrej Nowiny

/

/
7. Wspólnota

5. Zaproszenie

\
/


6. Postewangelizacja

 

Dalej -  1. Jezus w centrum

 

Znak roku OŻK 2018
"Młodzi w Kościele"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: